Việt Nam vay thành công 8 triệu USD để duy trì sản xuất thuốc gốc trong Covid-19